Akademia Języków Obcych

O projekcie

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Języków Obcych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełnią następujące warunki:

1) uczą się lub pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,

2) osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach (kształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej) lub osoby w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem,

3) z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.

Grupę docelową stanowią jednocześnie wyłącznie osoby, które należą do jednej lub więcej z następujących grup:

1) osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, albo

2) osoby z niepełnosprawnościami, albo

3) osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu, albo

4) emeryci i renciści w wieku 50 – 70 lat

Formy wsparcia:

– Kurs języka angielskiego 180 godz. szkoleniowych.

– Bezpłatne materiały szkoleniowe tj. podręcznik i ćwiczenia.

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

– Egzamin TOEIC na zakończenie kursu.

Kiedy będą odbywać się zajęcia?

Godziny zajęć zostaną dobrane w miarę możliwości indywidualnie do potrzeb każdej grupy

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników prowadzona  jest w trybie otwartym na terenie całego województwa podkarpackiego.  Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 883 921 141

 

Dokumenty

Kontakt

    Kontakt:
    tel. 883 921 141email: szkolenia@pes.net.pl

    Font Resize