Zielona produkcja

O projekcie

Projekt „ Zielona Produkcja – Ekologia w Przemyśle ” realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.

Projekt realizowany będzie na terenie całej Polski w okresie od XII.2013-VI.2015r.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań ekologicznych w małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie ich oraz ich pracowników wsparciem szkoleniowo-doradczym.


Obszary wsparciaETAP I

Celem analizy przedsiębiorstw jest zidentyfikowanie obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne oraz określenie luk kompetencyjnych i tematyki szkoleń niezbędnych do przeprowadzenia tych działań. Wyniki przeprowadzonej analizy muszą zostać ujęte w formie Raportu „Plan działań dla przedsiębiorstwa”

ETAP II

Zakres i tematyka jest powiązany z uprzednio przeprowadzoną diagnozą i ma na celu przygotowanie kadry i pracowników do wdrożenia ekologicznych rozwiązań

ETAP III

Bezpośrednie doradztwo z pracownikami/kadrą zarządzającą przeprowadzone zostanie w wymiarze  60h/przedsiębiorstwo zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w „Planie działań dla przedsiębiorstwa”.


RekrutacjaGrupę docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MŚP mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz ich pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.) Wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy branży produkcyjnej (PKD, Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE).

Przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie w postaci 30 h diagnozy przedsiębiorstwa oraz 60 h doradztwa ekologicznego.

Pracownicy przedsiębiorstw objęci zostaną wsparciem szkoleniowym (tematyka szkoleń wynikać będzie z przeprowadzonej diagnozy). Pracownik będzie mógł wziąć udział tylko w 1 szkoleniu.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i trwa do X.2014r.

Kryteria rekrutacyjne BO:
 • zamieszkiwanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • zatrudnienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w branży produkcyjnej
 • preferowane kobiety
 • preferowane osoby po 50 roku życia
Kryteria uzupełniające:
 • kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą w biurze projektu osobiście lub pocztą. Istnieje możliwość przesłania zgłoszenia faxem (skan mailem) z późniejszym dosłaniem oryginałów

Dokumenty

w przygotowaniu

Kontakt

   Adres kontaktowy:Biuro Projektu
  ul. Jabłońskiego 12
  35-068 Rzeszówtel. 883 921 141

  email: szkolenia@pes.net.pl


  loga

  Font Resize