Klucz do sukcesu

O projekcie

Projekt „Klucz do sukcesu” nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14-01 jest realizowany przez firmę Cityschool s.c. – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych –  – na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Okres realizacji: do 30.06.2015 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze technologii informatycznych wśród 120 (52K, 68M) osób niepełnosprawnych w wieku 25-64 lata, zamieszkałych w woj. mazowieckim poprzez udział w szkoleniu ICT zakończonym egzaminem zewnętrznym w standardzie równorzędnym z ECDL Core.

Szkolenie z zakresu ICT odbywać się będzie w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na uczestnika projektu i będzie odniesione do 7 poziomów równorzędnych z ECDL Core.

 

Zakres modułów:
1. Techniki informatyczne
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych – organizacja i używanie
6. Grafika menadżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych

 

Rekrutacja

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekki lub umiarkowanym (orzeczenie ZUS).
W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP) oraz osoby pracujące.
Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest fakt zamieszkania uczestnika projektu na terenie woj. mazowieckiego oraz przedział wiekowy 25 – 64 lata.
Pierwszeństwo udziału w projekcie posiadają:
– osoby pracujące
– osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP)
– osoby z maksymalnie średnim wykształceniem
– osoby zamieszkałe na terenie wiejskim.
Brak spełnienia kryterium pierwszeństwa nie wyklucza udziału w projekcie.

 

Dokumenty

Kontakt

   Adres kontaktowy:
  Biuro Projektu
  ul. Jabłońskiego 12
  35-068 Rzeszów
  tel. 883921141
  email: szkolenia@pes.net.pl

  logo_efs_kapital_ludzki

   

  Font Resize