Kurs języka włoskiego

O projekcie

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnym kursie języka włoskiego!!! Kurs będzie prowadzony w oparciu o metodę komunikatywną. W trakcie 180 godzin aktywnie rozwiniesz podstawowe zdolności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Główny nacisk będzie kładziony na umiejętność komunikacji, przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem. Na kursie nauczymy Cię swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego jak i zawodowego. Jest to fantastyczna szansa dla osób, które planują podjąć pracę we Włoszech lub np. wybierają się tam na wakacje!

Na kursie nie tylko nauczymy Cię języka ale również rozpalimy w Tobie miłość do Włoch!

Zapewniamy wykwalifikowanych lektorów, bezpłatne materiały dydaktyczne oraz miłą atmosferę. W ramach szkolenia również bezpłatnie przystąpisz do międzynarodowego egzaminu.

Projekt jest realizowany od dnia 01.08.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Wsparcie przewidziane jest dla 48 Uczestników Projektu:

 • Zajęcia odbywać się będą w Warszawie.
 • Łączna liczba godzin to: 4 grupy x 180 godzin = 720 godzin (1 godzina = 45 minut)..
 • Szkolenie odbywać się będzie na różnych poziomach zaawansowania, tj. A1+A2.
 • Każda grupa szkoleniowa odbędzie 180 godzin kursu językowego.

 

Po zakończonych zajęciach każdy Uczestnik Projektu przystąpi do egzaminu TELC oraz w przypadku jego zdania otrzyma certyfikat.

W każdej z edycji zostaną utworzone dwie grupy z jednego języka lub po jednej grupie z obu języków.

Projektodawca pokrywa koszty materiałów dydaktycznych.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów zgłoszeniowych.

 

Rekrutacja

 

Projekt skierowany jest do 168 osób bezrobotnych (101K, 67M) w wieku 18 – 64 lata zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, art. 25 KC1), zarejestrowanych w Urzędzie Pracy na terenie województwa mazowieckiego. Rekrutacja będzie się odbywać w dwóch edycjach, według zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans, w tym płci.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Wypełnienie przez Kandydata dokumentów zgłoszeniowych;
 2. Zaakceptowanie przez Kandydata/tkę niniejszego Regulaminu.
 3. Weryfikacja kryteriów formalnych;
 4. Podjęcie decyzji przez Koordynatora o zakwalifikowaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 5. Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;
 6. Wypełnienie testu wiedzy z języka angielskiego lub niemieckiego lub włoskiego/szwedzkiego, który będzie decydował o przynależności do odpowiedniego poziomu zaawansowania językowego;
 7. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie;
 8. Podpisanie Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych;
 9. Podpisanie Oświadczeniu o miejscu zamieszkania;
 10. Podpisanie Zgody na wykorzystywanie wizerunku do celów Projektu;
 11. Dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Pracy;
 12. Podpisanie Umowy Uczestnictwa w Projekcie.

 

Warunki uczestnictwa w Projekcie:

O przyjęciu decyduje spełnienie następujących warunków uczestnictwa w Projekcie:

 1. Wiek Kandydata/ki: 18 – 64 lata, przynależność do 1 ze wskazanych grup:
  – Osoby z wykształceniem, co najwyżej średnim (60% Uczestników Projektu: 101 osób: 61 kobiet, 40 mężczyzn);
  – Osoby do 30 roku życia (40% Uczestników Projektu: 67 osób (40 kobiet, 27 mężczyzn) w tym osoby do 25 roku życia (15% Uczestników Projektu: 25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn) i osoby w wieku 25-29 lat (25% Uczestników Projektu: 42 osoby (25 kobiet, 17 mężczyzn);
 2. Kandydat/ka musi być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy na terenie województwa mazowieckiego;
 3. Kandydat/ka musi być mieszkańcem/mieszkanką m. st. Warszawa, (zgodnie z art. 25 KC1);
 4. Dodatkowe kryteria to m.in. okres pozostawania bez pracy (do 6 m-cy – 5 pkt., 6-12 m-cy – 10 pkt, powyżej 12 m-cy -15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego – 15 pkt., długotrwałe bezrobocie – 6 pkt., brak kwalifikacji – 4 pkt.

 

 

Dokumenty

Kontakt

   Adres kontaktowy:

  Biuro Projektu
  ul. Jabłońskiego 12
  35-068 Rzeszów
  tel. 883921141
  email: szkolenia@pes.net.pl

   

  logo_efs_kapital_ludzki

   

  Font Resize