I ty na kursie ICT

O projekcie

Projekt szkoleniowy I TY NA KURSIE ICT! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Cel główny

Wzrost umiejętności komputerowych potwierdzony certyfikatem ECDL Start i Core u 150 osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego w okresie 01/12/2013-30/09/2014.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Grupę docelową projektu stanowi 150 osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wieku 18-64 lata zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, które nie posiadają umiejętności komputerowych na poziomie ECDL Start lub Core i są zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem umiejętności ICT w tym zakresie.

Zgodnie z wnioskiem z udziału w projekcie wyłączone są osoby ze schorzeniami psychicznymi i narządu wzroku/słuchu.

GDZIE REALIZOWANY JEST PROJEKT?

Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego. Zajęcia komputerowe realizowane będą w salach komputerowych specjalnie do tego przygotowanych.

Zajęcia odbywać się będą w systemie dni roboczych: 2 x tygodniu x 4h oraz w weekendy 1 dzień x 8 h. ECDL Start łącznie potrwa 10 tygodni , a ECDL Core 15 tygodni.

Formy wsparcia:

 • ECDL START – 5 edycji, 5 grup szkoleniowych x 15 osób x 80 h
 • ECDL CORE – 5 edycji, 5 grup szkoleniowych x 15 osób x 120 h

W ramach wsparcia uczestnicy szkoleń otrzymają:

  • udział w kursie
  • egzamin
  • materiały szkoleniowe
  • catering obiadowy dla systemu weekendowego
  • refundacja kosztów dojazdu

GŁÓWNE ZAGADNIENIA POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW:

 1. Szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core”

PROGRAM:

 • Podstawy technik inform. i komunik. (10h);
 • Użytkowanie komp. (10h); Przetwarzanie tekstów (25h);
 • Arkusze kalk. (25h);
 • Bazy danych (20h);
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (20h);
 • Przeglądanie stron internet. i komunikacja (10h).

Warunkiem ukończenia szkol jest 80% frekwencja. Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym; (certyfikat ECDL, zaświadczenie MEN).

2.  Szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start”

PROGRAM:

  • Przetwarzanie tekstów (25h);
  • Arkusze kalk. (25h);
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna (20h);
  • Przeglądanie stron internet. i komunikacja (10h).
  • Warunkiem ukończenia szkol jest 80% frekwencja.

Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym; (certyfikat ECDL, zaświadczenie MEN).

Okres realizacji Projektu od: 01.12.2013 do 30.09.2014

Rekrutacja

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy dostarczyć bezpośrednio lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu w Rzeszowie : ul. Jabłońskiego 12, 35-068 Rzeszów

 • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy uczestnika
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie przetwarzania danych osobowych
 • Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Załącznik nr 4 – Regulamin uczestnictwa w projekcie
 • Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie pobierz

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja rozpocznie się w grudniu 2013-01/2014 i będzie miała charakter ciągły, otwarty.

Poniżej przedstawiamy jednolite, niedyskryminujące KRYTERIA REKRUTACYJNE:

  • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ z wyłączeniem osób ze schorzeniami psychicznymi i narządu wzroku/słuchu.
  • złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego formulaża zgłoszenia,
  • wiek 18-64 lata,
  • miejsce zamieszkania (wg KC) w woj. podkarpackim, w tym na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys mieszkańców,
  • płeć (75K, 75M),
  • osoby bezrobotne (75os), osoby zatrudnione (75os),
  • brak umiejętności komputerowych na poziomie, na który nastąpiło zgłoszenie
  • udział w projekcie z własnej inicjatywy (deklaracja uczestnictwa)
  • WERYFIKACJA odbędzie się w oparciu o oświadczenie kandydata/tki na zasadzie TAK/NIE (NIE = odrzucenie zgłoszenia)

PIERWSZEŃSTWO udziału (każda cecha=1 dodatkowy punkt): dług bezrobocie, zatrudnienie na stanowisku wymagającym umiej komp, miejsce zam na ter wiej, brak możliwości samodzielnego sfinans szkolenia/korzystanie z OPS, bezrobocie bez zasiłku/- celem wyeliminowania efektu creamingu.

Na podst. w/w kryteriów powstanie lista podstawowa (łącznie 150 os.) i rezerwowa (możliwość naboru do rozpoczęcia ostatniego modułu zajęć, gdyż każdy z nich stanowi samodzielną całość; uczestnik/czka będzie mógł/mogła uzupełnić pozostałe moduły w okresie 3 lat i zdać egzamin uprawniający do certyfikatu ECDL).

Regulamin

Główne zasady uczestnictwa w projekcie:

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba NIEPEŁNOSPRAWNA, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełnia następujące kryteria:

 1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ z wyłączeniem osób ze schorzeniami psychicznymi i narządu wzroku/słuchu.
 2. złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia,
 3. wiek 18-64 lata,
 4. miejsce zamieszkania (wg KC) w woj. podkarpackim, w tym na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys mieszkańców,
 5. płeć (75K, 75M),
 6. osoby bezrobotne (75os), osoby zatrudnione (75os),
 7. brak umiejętności komputerowych na poziomie, na który nastąpiło zgłoszenie
 8. udział w projekcie z własnej inicjatywy (deklaracja uczestnictwa)

Kontakt

   Adres kontaktowy:Biuro Projektu
  ul. Jabłońskiego 12
  35-068 Rzeszów

   

   

  loga_wup_ue

   

  Font Resize