Wzmocnij swoje kompetencje

O projekcie

Projekt „Wzmocnij swoje kompetencje – szkolenia językowe i komputerowe dla bezrobotnych”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnianie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 osób (w tym przynajmniej 72 kobiet), zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie, zamieszkujących w roz. przepisów Kodeksu Cywilnego województwo podkarpackie, w wieku 25-64 lata, chcących wziąć udział w szkoleniach i kursach z własnej inicjatywy.

Okres realizacji: 1.10.2013 – 30.09.2014

W ramach projektu oferowane są szkolenia komputerowe w wymiarze 60h lekcyjnych oraz kursy języka angielskiego – w wymiarze 120h lekcyjnych. Po zakończeniu szkoleń i uzyskaniu zaświadczeń ukończenia, Uczestnicy będą zobowiązani przystąpić do certyfikowanych egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności językowe i kompetencje komputerowe.
Szczegóły dotyczące szkoleń dostępna są w zakładce Rekrutacja.

Szkolenia jak i egzaminy certyfikujące oferowane w ramach Projektu Wzmocnij swoje kompetencje – szkolenia językowe i komputerowe dla bezrobotnych” są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli zapewnione:
a) Materiały szkoleniowe,
b) Odpowiednie pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć,
c) Kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.

 

Szkolenia

W ramach Projektu „Wzmocnij swoje kompetencje – szkolenia językowe i komputerowe dla bezrobotnych” przewidziano następujące szkolenia:

SZKOLENIE KOMPUTEROWE – 60h lekcyjnych (15 spotkań x 4h lekcyjne, średnio raz-dwa w tygodniu)

Szkolenie komputerowe ma za zadanie przygotowanie Uczestnika Projektu do zdania egzaminu certyfikującego potwierdzającego posiadane kompetencje na poziomie ECDL Start.

Zakres szkolenia:
– użytkowanie komputerów
– przetwarzanie tekstów
– arkusze kalkulacyjne
– przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Na szkoleniu wymagana jest min. 80% obecność.
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do certyfikowanego egzaminu.

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne, tj. podręczniki.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 120h lekcyjnych (30 spotkań x 4h lekcyjne, średnio 3x w tygodniu)

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę efektywności pozwalającą zdobyć umiejętność radzenia sobie we wszystkich sytuacjach wymagających użycia języka angielskiego.
Na szkoleniu wymagana jest min. 80% obecność.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej TELC A2 bądź równoważny.

Szkolenia językowe i komputerowe odbywały się będą w tym samym dniu, bezpośrednio po sobie. Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne, tj. podręczniki.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu „Wzmocnij swoje kompetencje – szkolenia językowe i komputerowe dla bezrobotnych” ma charakter ciągły i trwa od 1 października 2013 roku do 31 maja 2014 roku.

W okresie tym do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 120 osób (w tym 72 kobiety) a kolejne grupy szkoleniowe będą rozpoczynały szkolenia sukcesywnie, po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
– w wieku 25-64 lata,
– posiadające wykształcenie maksymalnie średnie
– zamieszkujące województwo podkarpackie
– chcące z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach.
Wszystkie powyższe warunki należy spełniać jednocześnie.

Aby wziąć udział w projekcie pobierz znajdujące się poniżej bądź dostępne w Biurze projektu dokumenty i wyślij pocztą bądź złóż osobiście pod adresem:
Biuro Projektu „Wzmocnij swoje kompetencje…”
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 pok. 214,
35-074 Rzeszów
z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne”

 

Kontakt

 

   Adres kontaktowy:Biuro Projektu
  ul. Jabłońskiego 12
  35-068 Rzeszówtel. 883 921 141

  email: szkolenia@pes.net.pl

  loga_wup_ue

  Font Resize